Anslutning old1

1. Transportstyrelsens tjänst Direktåtkomst

Förutsättningarna för att medges Direktåtkomst till Vägtrafikregistret är särskilt reglerade i lagen (2001:558) (LVTR) och förordningen (2001:650) (FVTR) om vägtrafikregister.

Ändamålet med förmedlingen av uppgifterna är att enligt 5 § 2 LVTR förmedla uppgift om giltig behörighet att framföra fordon för yrkesmässig trafik enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1071/2009 av den 21 oktober 2009, eller enligt körkortslagen (1998:488) och taxitrafiklagen (2012:211) så att Transportföretag kan pröva om körning gällande yrkesmässig trafik eller taxi kan ges till viss förare.

Den som får tillgång till uppgifter i Vägtrafikregistret måste i sin verksamhet även beakta personuppgiftslagens (1998:204) (PuL) bestämmelser.

Ta del av Transportstyrelsens villkor för direktåtkomst i sin helhet

I ansökan ska anges vilket eller vilka trafikslag ansökan avser. Förutom enskilda taxi- buss- och godstransportföretag anses sammanslutningar som taxis beställningscentraler, samverkansbolag inom bussbranschen samt lastbilscentraler eller motsvarande ha ett relevant behov av kontrollen och kan med beaktande av ovan angivna förutsättningar, anslutas till Svenska Taxiförbundets tjänst för Behörighetskontroll Yrkesförare (BKY).

2. Tjänsten Behörighetskontroll yrkesförare BKY

När Transportstyrelsen beslutat att medge Direktåtkomst kan företaget anslutas till behörighetskontrollen (BKY).

BKY är ett tekniskt system som är kopplat till vägtrafikregistret och som på elektronisk väg, dagligen kontrollerar kända förarbehörigheter och returnerar svar JA i normalfallet, NEJ om avvikelse inträffar. Tillståndshavaren görs uppmärksam på att en avvikelse inträffat och kan vidta lämplig åtgärd.

Allt informationsutbyte schemaläggs och genomförs automatiskt. Frågor laddas upp mellan kl. 15.00 och 17.00 ger svar senast kl. 06.00 påföljande dag.

3. Ansökan om Direktåtkomst

Gå till Ansökan om direktåtkomst, fyll i uppgifterna i formuläret som behövs för såväl ansökan som avtalet om tjänsten. Skriv ut och underteckna båda blanketterna (ansökan och avtal). Skicka in dem till Svenska Taxiförbundets Service AB, Box 20147, 161 02 Bromma. Efter ankomst och registrering skickar Förbundet ansökan vidare till Transportstyrelsen för handläggning och beslut om medgivande. Handläggningstiden hos Transportstyrelsen är 2-3 veckor.

4. Medgivande

När Transportstyrelsen beslutat om medgivande kan den tekniska inkopplingen ske.

5. Avtal om tjänsten BKY

Avtalsblanketten om tjänsten skrivs ut och skickas in i samband med att formuläret i ovanstående rutin fylls i.

Villkoren för att teckna avtal om tjänsten är reglerat i Allmänna avtalsvillkor Behörighetskontroll av yrkesförare (BKY).

När den tekniska anslutningen genomförs skickas en e-post till den ansvarige användaren med autentiseringsuppgifter samt en bekräftelse att avtalet blir giltigt i och med att tjänsten tas i bruk.

6. Om behörigheter

Vilka behörigheter som får ingå i respektive företags frågeunderlag styrs av Transportstyrelsens (TS) medgivande till Direktåtkomst till Vägtrafikregistret.

Föraren har angett för sin arbetsgivare vilka behörigheter han/hon innehar. Endast dessa kända behörigheter får ingå i frågan. Om behörighetsfrågan besvarats med NEJ ska föraren tas bort från frågeunderlaget. Föraren får visa upp att han återfått sin behörighet i en sidoordnad rutin innan han återigen kan sättas in i frågeunderlaget.

Behörigheter som kan ingå i kontrollen är:

Medgivande för Taxiföretag:

• Taxiförarlegitimation

Medgivande för bussföretag:

• D-behörigheter
• YKB buss

Medgivande för godsföretag:

• ADR-intyg
• B-behörigheter
• C-behörigheter
• YKB gods

Företag med blandad verksamhet (t.ex. taxi och bussverksamhet) ansöker och får medgivande för båda trafikslagen och får följaktligen fråga på både taxiförare och bussförare.

7. Teknisk inkoppling

Det finns tre alternativ för inkoppling tjänsten.

Alternativ 1 - Egen lösning

Företaget utvecklar en egen klient genom att använda det tekniska kontrakt som BKY tillhandahåller. Det ger störst flexibilitet för integrering i den egna IT miljön.

Kontakta  servicedesk-it@bky.se för mer information

Alternativ 2 - Systemleverantör

Företaget använder den inbyggda klienten som leverantörer av system till branschen tagit fram. För taxibranschen finns klienter som är kopplade till taxameter/trafikledningssystem.

För närvarande har följande systemleverantörer färdiga lösningar:

• Halda AB
• Holmedal Data AB
• TAXIsystem Scandinavia AB
• Frogne A/S
• transPA AB

Kontakta din leverantör för närmare information om deras lösning. För deras tjänst tecknas separat avtal mellan dem och respektive kund. BKY ingår inte som avtalspart för dessa tjänster.

För buss- och åkeri-branschen undersöks för närvarande vilka systemleverantörer som finns och kan bli aktuella. Finns inte din leverantör med i listan så ta kontakt och fråga om de tänker implementera funktionen. Att funktionen är inbyggd i systemen ger bra möjlighet till integrering.

Alternativ 3 - BKY webbKlient

BKY webbKlient är en molntjänst som dagligen ställer frågor och hämtar svar från tjänsten BKY. I en Excel-fil registreras uppgifter för respektive förare, personnummer samt de behörigheter som föraren uppgett att han har. Efter uppladdning av Excel-filen till tjänsten ingår underlaget i de dagliga frågorna till Vägtrafikregistret. Om hämtade svar innehåller ett Nej (avvikelse) på en frågad behörighet skickas en e-post om detta med uppmaning att logga in på BKY webbKlient för att se vilken eller vilka personer som är berörda och vilken behörighet det gäller. Tjänsten spärrar en förare som fått NEJ med automatik från att frågas på nytt, men ett nytt uppdaterat frågeunderlag ska laddas upp så snart som möjligt.

8. Fakturering och administration

En sammanställning av antalet frågor och svar som utväxlats under månaden blir underlag för fakturering av anslutna företag.

9. Medgivandet måste hela tiden vara giltigt

Om Transportstyrelsen av någon anledning skulle återkalla medgivandet till direktåtkomst kommer avtalet om BKY och den systemmässiga åtkomsten att avslutas omedelbart.