Kontroll av trafiktillstånd

Trafiktillstånd

Beställaransvar

Transportköpare har ett straffsanktionerat ansvar att kontrollera att transportören har ett giltigt trafiktillstånd när transportuppdraget ges. Detta beställaransvar skärptes den 1 juli 2018. 

Beställaransvar innebär att den som har beställt en otillåten gods- eller persontransport kan dömas för brott. Reglerna gäller samtliga personer som i något led har avtalat om transporten. Dessutom införs en undersökningsplikt för den som ingått avtal med den som utför transporten. Straffansvaret gäller om beställningen har gjorts yrkesmässigt för egen eller någon annans räkning.

Som transportköpare räknas även de transportörföretag som använder sig av underentreprenörer, t.ex. beställningscentraler inom taxi och lastbilscentraler eller motsvarande.

Läs mer om beställaransvaret på Transportstyrelsens hemsida.

Kontroll av trafiktillstånd

En anslutning till BKY för kontroll av trafiktillstånd ger transportköpare en trygghet att leverantörerna av gods- eller persontransporter uppfyller de lagenliga kraven om giltiga trafiktillstånd.

Kontroll kan ske av nationella trafiktillstånd för buss, gods och taxi. För gods och buss kan även kontroll av Gemenskapstillstånd ske.

Kontrollerna besvaras med JA = giltigt eller NEJ = inte giltigt.
Om svaret är JA skickas även med en uppgift om antal anmälda fordon på trafiktillståndet, motsvarande uppgift för gemenskapstillstånd blir antal utfärdade kopior.

Transportköpare som vill ansluta sig till BKYs tjänst för tillståndskontroll ska uppfylla Transportstyrelsens villkor och få ett medgivande till Direktåtkomst till Vägtrafikregistret.

En anslutning till BKY förutsätter att företaget har fått och upprätthåller Transportstyrelsens medgivande av Direktåtkomst till Vägtrafikregistret.

Förutsättningarna för att medges Direktåtkomst till Vägtrafikregistret är särskilt reglerade i Vägtrafikdatalagen (2019:369) och Vägtrafikförordningen (2019:382).

Ta del av Transportstyrelsens villkor för direktåtkomst i sin helhet

I ansökan ska anges vilket eller vilka trafikslag ansökan avser. Förutom enskilda transportköpare av transporttjänster av taxi-, buss- och godstransportföretag anses sammanslutningar som taxis beställningscentraler, samverkansbolag inom bussbranschen samt lastbilscentraler eller motsvarande ha ett relevant intresse av kontrollen och kan med beaktande av ovan angivna förutsättningar beviljas Direktåtkomst till Vägtrafikregistret (VTR), och därefter anslutas till BKY och starta kontrollerna.

BKY är ett tekniskt system som är kopplat till VTR och som digitalt dagligen kontrollerar trafiktillstånd och returnerar svar JA i normalfallet, NEJ om avvikelse inträffar. Behörig nyttjare görs uppmärksam på att en avvikelse inträffat och kan vidta lämplig åtgärd.

Om svaret på tillståndsfråga är JA bifogas uppgift om antalet anmälda fordon, om frågan gäller gemenskapstillstånd blir svaret antalet utfärdade kopior.

Allt informationsutbyte schemaläggs och genomförs automatiskt varje dag året om. Frågor laddas upp mellan kl. 15.00 och 17.00 och svar kan hämtas senast kl. 06.00 påföljande dag.

Se även Kontroll av fordon

 

> Tillbaka