Villkor

Villkor Behörighetskontroll Yrkestrafik

Villkor som reglerar vilka som kan anslutas till tjänsten samt hur kontrollerna ska genomföras, utfärdas av Transportstyrelsen.
Allmänna avtalsvillkor och BKYs Integritetspolicy är andra viktiga styrdokument.

Transportstyrelsens medgivande

För att anslutas och genomföra kontrollerna finns det vissa krav som ställts upp. Bl.a. ska företaget ha ett relevant intresse av kontrollen vilket innebär att frågorna endast kan gälla Berättigad nyttjares egen krets. Det går alltså inte att fråga om behörigheter för vem som helst. Villkoren för att få Transportstyrelsens medgivande till Direktåtkomst till Vägtrafikregistret (VTR) kan du läsa här

Allmänna avtalsvillkor BKY

När Transportstyrelsen medgett företaget Direktåtkomst till VTR sluts en avtalsrelation mellan företaget (Berättigad nyttjare) och Svenska Taxiförbundets Service AB (systemägare av BKY).
Läs de Allmänna avtalsvillkoren här

Behandling av personuppgifter

Det är Transportstyrelsen som är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter i Vägtrafikregistret och som ytterst beslutar om och i vilken mån en användare får medges direktåtkomst via tjänsten BKY. Svenska Taxiförbundet agerar i sin tur som personuppgiftsbiträde åt Transportstyrelsen vid förmedlingen av berörda personuppgifter i Vägtrafikregistret. Det betyder att Svenska Taxiförbundet endast agerar för Transportstyrelsens räkning när användare bereder sig direktåtkomst till uppgifterna via tjänsten BKY.

Användaren ansvarar själv för sin behörighetskontroll och att användarens behandling av berörda personuppgifter sker i enlighet med gällande rätt. För sådan behandling ansvarar användaren i egenskap av personuppgiftsansvarig.

Svenska Taxiförbundet ansvarar för personuppgiftsbehandling som relaterar till användningen av BKY, t.ex. för sådana personuppgifter som registreras i samband med anslutningen till BKY. För mer information om hur Svenska Taxiförbundet behandlar personuppgifter i detta avseende, se vår Integritetspolicy.